Libros

Actas (2014): Manuel Leiras Pulpeiro (1854 – 1912). O Poeta e o cidadán ao cabo dun século (coord. da edición: Xe Freyre e Abel Vigo García), Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo.

Ares “do Monfadal”, Luciano (2011): Antes que alborada chegue, Asociación de Amigos da Cidade de Mondoñedo.

As San Lucas 1156 -2006 (2006): 850 anos feireando, Imp. Suc. de Mancebo, Mondoñedo.

Cabanela, Luis E. (2001): Confesións do Mariscal Pardo de Cela, Ir Indo Edicións, Vigo.

Cal Pardo, Enrique (1996): La música en la catedral de Mondoñedo, Alvarellos Editora, Lugo.

Cal Pardo, Enrique (2003): Episcopologio mindoniense, Ciuadernos de Estudios Gallegos, Anexo XXVIII, Instituto de Estudios Gallegos ‘Padre Sarmiento’.

Cal Pardo, Enrique (2015): Mondoñedo – catedral, cidade, bispado – na segunda metade do século XV, Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo.

Cunqueiro, Álvaro (1991): Cada día tiene su historia y otras series. Comentarios radiofónicos. Radio Nacional de España, A Coruña 1956-1981. Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, A Coruña.

Cunqueiro, Álvaro (1992): O reino da chuvia. Artigos esquecidos de Álvaro Cunqueiro (Serie recompilada por Mabel Mato), Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo.

Díaz Fernández, José Mª (2017): Ante el Pórtico de la Gloria, San Martín Imprenta, Santiago de Compostela.

Fernández Pacios, Juan Ramón (2008): San Gonzalo. Bispo Mindoniense, Xunta de Galicia.

Franco Grande, X. L. (1970): Leiras Pulpeiro. Obra completa, Fundación Penzol-Editorial Galaxia.

Freyre, Xe (1990): Mondoñedo, Editorial Everest S. A., León.

García Doural, Andrés e García Fernández, Moncho (2002): A música en Mondoñedo, Imp. Suc. de Mancebo, Mondoñedo.(consultar)

García Fernández, E. C. e Bouso, F. (2017): Cine Mondoñedo, Fonmiñá, Lugo.

Gonzálezde Rebegón”, Cayetano (2011): Os de sempre, Asociación de Amigos da Cidade de Mondoñedo.

Homenaxe a Xosé Vizoso. Fillo Predilecto de Mondoñedo (2017) (edición a cargo do Colectivo Mondoñedo É…). Deputación de Lugo. (+ info)

Juan Puchades Quilis. Mestre de artistas (Homenaxe 2018). Concello de Mondoñedo / Asociación Tá en artes (2018). (+ info)

Lence Santar, Eduardo (2000): Etnografía Mindoniense (ed. de Armando Requeixo), Follas Novas, Santiago de Compostela.

López Alsina, Fernando (1976): Introducción al fenómeno urbano medieval gallego a través de tres ejemplos: Mondoñedo, Vivero y Ribadeo, Universidad de Santiago de Compostela.

Lorenzo, Xurxo e Fouz, Javi (2018): A Cova do Rei Cintolo de Mondoñedo, Secretaría Xeral de Política Lingúística da Xunta de Galicia, Concello de Mondoñedo e Ecoembes. (+ info)

Lourenzo, Manuel e Pillado, Francisco (2006): Guía das obras dramáticas de Álvaro Cunqueiro, Manuais Casahamlet Teatro 6. Deputación Provincial da Coruña.

Martín Franco, Belén (2010): Na procura do Paraíso perdido. Viaxes imaxinarias e reais na obra xornalística de Álvaro Cunqueiro, Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo.

Mayán Fernández, Francisco (1994): Historia de Mondoñedo, Servizo de Publicacións da Deputación Provincial de Lugo.

Mayoral, Marina (2017): Por que Murguía destruíu as cartas de Rosalía? (discurso lido o día 2 de decembro de 2017 no acto da súa recepción como académica de honra). Resposta de Xosé Luís Franco Grande. Real Academia Galega.

Meilán García, Antón X. (2004): O “mito” do Mariscal Pardo de Cela. Historia, Lendas e Literatura. Lugo, Asociación cultural O mundo de Galea.

Mondoñedo é poesía 2015 (coord. Colectivo Mondoñedo É…). Edición da Asociación As San Lucas, Mondoñedo, 2015.

Mondoñedo é poesía 2016 (coord. Colectivo Mondoñedo É…). Edición da Asociación As San Lucas, Mondoñedo, 2016.

Mondoñedo é poesía 2017 (coord. Colectivo Mondoñedo É…). Edición da Asociación As San Lucas, Mondoñedo, 2017.

Mondoñedo é poesía 2014-2018 (coord. Colectivo Mondoñedo É…). Edición da Asociación As San Lucas, Mondoñedo, 2018.

Noriega, D. e Noriega, S. (eds) (2010): Noriega Varela. memoria dunha homenaxe, Deputación de Lugo. (contén textos de Francisco L. Rodríguez Guerreiro, X. Ramón Freixeiro Mato, Juan Soto, X. Ramón Barreiro Fernández, Antonio Reigosa, Carlos Nuevo Cal, Santiago Noriega, Daniel Noriega e Bernardino Graña).

Reigosa, Antonio (2017): Celebración de Mondoñedo. Pregóns, estampas, retratos e artigos varios 2006-2016. Edicións Embora, Ferrol.

Requeixo, Armando (2011): Xosé Díaz Jácome. Poeta e xornalista, Fundación Novacaixa Galicia Claudio Sanmartín.

Requeixo, Armando (2016): Mondoñedo literario, Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo.

Requeixo, Armando (2017): Álvaro Cunqueiro e Mondoñedo, Xunta de Galicia  e Concello de Mondoñedo.

Rico Prieto, Manuel (1952/53): Balsaminas, Tip. de “C. de Acción Social Católica”, Mondoñedo.

Rúa Veloso, Olalla (2006): Heráldica del Municipio de Mondoñedo, Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo.

Ruíz Leivas, Xosé (2011): Franceses en Mondoñedo, Asociación de Amigos da Cidade de Mondoñedo.

Ruíz Leivas, Xosé (2015): Pregón da 1ª Feira Mostra Os Muíños. 11 de xullo 2015, Mondoñedo.

San Cristobal Sebastián, Santos (1989): La catedral de Mondoñedo, Servicio de Publicaciones de la Diputación provincial de Lugo.

Vázquez, Manuel (2015): Lola, del Coto de Otero, Tahiel ediciones, Buenos Aires.

Veiga Alonso, Xosé Ramón(2017): Poder e política na Galiza vilega 1790-1833. Provincias de lugo e Mondoñedo, Editorial Bolanda.

Villalba Barreira, Ana A. (2001): As San Lucas. Feiras e Festas (dende 1156), Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo, 2001.

Villares Mouteira, Félix (2007): Un alpendre de sombra e de luar. A Escola Literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol, Biblos.